Obchodní podmínky a pravidla ochrany soukromí

Podmínky užití webových stránek

Nacházíte se na webovém rozhraní www.sirupylimonady.cz (dále jen "webové rozhraní"), které provozuje naše společnost:

Gar.Le. SPOL s.r.o., Pod Lesem 521, Vysoká nad Labem 50331
info@gardenlemonade.cz
www.sirupylimonady.cz
IČ: 06411606

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda se prostřednictvím webového rozhraní registrujete k odběru novinek, k nákupu zboží, nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 • Vymezení pojmů
 • Kupujícím může být buď podnikatel, nebo spotřebitel.
 • Kupujícím - podnikatelem je právnická nebo fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 • Kupujícím - spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím v jeho internetovém obchodu, provozovaném na webovém rozhraní.
 • Odeslaná objednávka vyplněná kupujícím se považuje za návrh kupní smlouvy. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito podmínkami. Odesláním vyplněné objednávky kupující současně potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku".
 • Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky, a to i v případě, že potvrzení objednávky obsahuje změny, pokud celková cena dodávky není vyšší, než cena uvedená v objednávce. Za potvrzení objednávky se dále považuje:
 • zálohová faktura, popř. jiný doklad obsahující údaje pro platbu předem,
 • poskytnutí objednaného zboží (jeho předání kupujícímu, popř. k přepravě prvnímu přepravci na adresu kupujícího).
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech:
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je po delší dobu nedostupné
 • Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
 • Kupní smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 • Kupující - spotřebitel může od uzavřené smlouvy odstoupit způsobem a za podmínek uvedených v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, které je k těmto podmínkám připojeno v příloze jako jejich nedílná součást.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy provozovateli webového rozhraní. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
 • Cena a platební podmínky
 • Cena dodávaného zboží se řídí cenami zveřejněnými webovém rozhraní platným k datu doručení objednávky prodávajícímu. Cena je uvedena v Kč s daní z přidané hodnoty. Celková cena dodávky sjednané v kupní smlouvě je tvořena součtem cen jednotlivých položek zboží.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v ceníku prodávajícího.
 • Kupující může cenu dodávky uhradit: V případě, že kupující zvolí platbu bezhotovostním převodem, je před dodáním zboží povinen zaplatit zálohovou fakturu či jinou výzvu k platbě, kterou mu prodávající zašle neprodleně po přijetí jeho objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.
 • v hotovosti při převzetí zboží v sídle firmy
 • v hotovosti při převzetí zboží zaslaného na dobírku
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
 • Dodací podmínky
 • Zboží lze zaslat na jakoukoliv existující adresu v České republice. Pokud si kupující neodebere zboží osobně, zasílá ho prodávající na adresu místa určení uvedenou v objednávce, popř., není-li tato adresa v objednávce uvedena, do sídla (místa podnikání, bydliště) kupujícího, nedohodne-li se s ním jinak. U některých námi nabízených produktů je v zájmu zajištění správné funkčnosti a zkvalitňování péče o naše zákazníky nutné osobní předání, o čemž Vás budeme telefonicky informovat.
 • Zboží bude odesláno nejpozději do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, většinou však dříve. Při platbě bezhotovostním převodem do pěti pracovních dnů od připsání celkové ceny dodávky na účet prodávajícího.
 • Dodávka zboží je při osobním odběru splněna předáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího, v ostatních případech předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci.
 • Při platbě bezhotovostním převodem je k osobnímu odběru v sídle prodávajícího oprávněn pouze kupující nebo osoba jím písemně pověřená. Přebírající je při převzetí zboží povinen prokázat se občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, a pokud se nejedná o kupujícího, také písemným pověřením, jinak je prodávající oprávněn odmítnout vydání dodávky.
 • Cena přepravného se řídí ceníkem dopravného prodávajícího, zveřejněným na jeho webovém rozhraní a stanoví se v této výši: Přesnou výši poštovného si zákazník může ověřit v položce "poštovné a balné" v posledním kroku před odesláním objednávky, stejně tak jako informaci o atypickém (individuálním) poštovném.U rozměrnějších výrobků je někdy nutné počítat s individuálním přepravným a balným, jehož cena se řídí podle tarifů pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží a bude s kupujícím konzultována individuálně. O odsouhlasení přesné ceny poštovného bude kupující požádán ještě před odesláním zboží, objednávka je do té doby považována za nezávaznou.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
 • Po doručení zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda její obal nevykazuje známky výrazného poškození. Pokud kupující zjistí při přebírání zásilky od dopravce známky výrazného poškození, je povinen, nestanoví-li dopravce jinak, uplatnit reklamaci poškozeného zboží při přepravě přímo na dopravci zboží.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem nebo na jinou adresu, než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Pro případ, že kupující bezdůvodně odmítne převzít dodávku, se současně sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny dodávky včetně DPH, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu. Zaplacení pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti k náhradě škody, která kupujícímu marným zasláním zboží vznikne.
 • Záruka, reklamace a odpovědnost za vady
 • Prodávající odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy kupující věc převzal,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
 • Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
 • v trvání šest měsíců při dodávkách podnikatelům
 • v trvání 24 měsíců při dodávkách spotřebitelům (projeví-li se však vada u prodeje zboží spotřebitelům v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí)
 • - běžným opotřebením
 • - nesprávným použitím výrobku
 • - nesprávným skladováním výrobku
 • Případné vady je kupující povinen reklamovat na provozovatele webového rozhraní bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Ostatní ujednání
 • Náklady na použití komunikačních prostředků při nákupech v internetovém obchodě hradí prodávající.
 • Prodávající archivuje uzavřené kupní smlouvy po dobu šesti let od jejich uzavření. Archivované smlouvy kdykoliv zpřístupní na jeho žádost kupujícímu. V žádosti je kupující povinen uvést své identifikační údaje podle čl. 3, bod 3.3, písm. a) a c) těchto podmínek a datum uzavření smlouvy.
 • V případech, které tyto podmínky neřeší, se vztahy prodávajícího a kupujících řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
 • Prodávající a kupující se mohou dohodnout odchylně od těchto podmínek. Tato odchylná ujednání mají před těmito podmínkami přednost.
 • Právo odstoupit od smlouvy
 • Kupující - spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy.
 • Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud je odstoupení odesláno před jejím uplynutím.
 • Důsledky odstoupení od smlouvy
 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu dojde oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).
  Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
  Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Převzetí zboží - Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese uvedené výše v čl. 1, bod 1.3 tohoto poučení. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Náklady spojené s vrácením zboží - Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • Informace k EET
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Ochrana osobních údajů
 • Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) přinášíme informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ, za jakým účelem a proč se tak děje. Na této stránce najdete také srozumitelný popis toho, jak sdílení vašich údajů s námi zabránit.
 • Správce osobních údajů
 • Správcem a tím, kdo určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat, je provozovatel webového rozhraní
 • Zásady GDPR, které dodržujeme
 • Zpracováváme pouze přiměřené osobní údaje omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu nezbytně nutnou.
 • Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijímáme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním. Stejné regulace a pravidla platí pro všechny smluvní spolupracující subjekty.
 • Veškeré schraňované údaje slouží výhradně a bezezbytku pro organizační a marketingové účely.
 • Zdroje osobních údajů
 • Vaše osobní údaje získáváme následovně:
 • na základě registrace do webového rozhraní
 • vaším vyplněním příslušného formuláře k odběru newsletterů
 • vaším vyplněním kontaktního formuláře v patičce stránky
 • v omezené míře se tak děje i vaším příhlášení jako fanouška nebo followera na sociálních sítích Facebook či Youtube
 • v případě tzv. cookies se tak děje vaší návštěvou stránek
 • Proč a jak dlouho osobní údaje uchováváme?
 • Účel zpracování a právní základ
 • Zpracování na základě souhlasu
 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy vyplníte formulář na webovém rozhraní
  V rámci tohoto formuláře udělujete souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje využívali pro zasílání newsletterů (provozní informace, novinky, akce...).
 • Newslettery zasíláme prostřednictvím systému webového rozhraní.Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit. V zápatí každého newsletteru najdete políčko ODHLÁŠENÍ Z NEWSLETTERU, na který stačí kliknout. A vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány, pokud tak není v rozporu s právními povinnostmi. Svůj souhlas můžete také kdykoliv odvolat na adrese správce webového rozhraní.
  Systém automaticky sleduje údaje o vašem využívání e-mailingu (doručení newsletterů, jejich otevření apod.).
 • Zpracování bez souhlasu
  Ve výjimečných případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také bez souhlasu, a to zejména v těchto případech:
  Pro plnění našich právních povinností, zejména pro účetní a daňové účely, splnění archivačních povinností.
  Pro účely oprávněných zájmů nás, jako správce, případně třetích stran. Jde zejména o uplatňování našich práv, řešení sporné agendy, ochranu osob a majetku (kamerové systémy apod.).
 • O jaké jde osobní informace?
 • V případě zpracování za účelem zasílání newsletterů jde výhradně o váš e-mail.
 • Pokud vyplníte přihlašovací formulář do webového rozhraní (může být tištěný a následně třetí osobou být zanesen do systému), může obsahovat více políček: jméno a příjmení, e-mail, telefon nebo ročník narození, případně bydliště / město / obec, kde bydlíte a další informace nezbytné pro přesnou identifikaci osoby.
 • Vždy je na formuláři uvedena formulace, kdy vyplněním údajů souhlasíte s jejich zpracováním a dalším využitím pro marketingové účely. Tyto další kategorie nad rámec emailové adresy zpravidla využíváme pouze po dobu probíhající registrace v klubu a dvanáct (12) měsíců po jejím skončení pro případné kontaktování bývalého člena.
 • Formulář vyplňujete výhradně na základě svobodné vůle.
 • Sociální sítě
 • Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na "To se mi líbí". Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na "Už se mi to nelíbí".
 • V případě Facebooku využíváme legální a dostupné nástroje těchto poskytovatelů k cíleným reklamním kampaním. Díky nim vám můžeme nabídnout relevantní akci, produkt nebo službu v našem centru. Ochrana osobních údajů a právní základ zpracování vašich údajů je zajišťován provozovatelem těchto sociálních sítí.
 • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme díky softwarovým nástrojům, zda nadále trvá potřeba zpracovávat vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje skartujeme.
 • Ochrana a zabezpečení osobních údajů
 • S vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (cloudech) uložených na území Evropské unie, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 • Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.
  Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění.
 • Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
 • Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, poskytují marketingové či reklamní, případně jiné služby, při kterých je nezbytné předání osobních údajů. V každém případě zpřístupňujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění příslušné povinnosti těmito osobami. Všechny tyto subjekty jsou vázány mlčenlivostí a dodržují příslušné zásady a opatření za účelem ochrany osobních údajů.
 • Webové rozhraní - cookies
 • Pokud navštívíte webové stránky našeho klubu, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.tekacko.cz. Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje jsou souhrnně zpracovávány prostřednictvím tzv. Google Analytics, jejichž poskytovatelem je společnost Google:
  Google LLC ("Google")
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043 - United States
 • Tyto údaje nejdou přiřadit určitému subjektu, jsou anonymní. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím tzv. cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií. Smyslem je poskytovat vám co nejlepší služby a obsah. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu maximálně dvanácti (12) měsíců. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.
  Soubory cookies rozlišujeme mimo jiné podle jejich účelu:
 • Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je reklamními bannery nebo jinou formou reklamy na jiných webových stránkách.
 • Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.
 • Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek. Děje se tak prostřednictvím anonymizovaných Google Analytics
 • Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsoby, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí.
 • Využíváme zároveň tzv. Facebookový pixel, který sleduje úspěšnost "prokliků" z Facebooku na webové stránky a následně i přesnost reklamních kampaní formou tzv. remarketingu nebo retargetingu. I tyto údaje jsou anonymní.
 • Cookies využíváme na základě vašeho souhlasu, který jste vyjádřili tak, že jste si příslušným způsobem nastavili váš internetový prohlížeč. Nastavení cookies lze dále upravit podle toho, jak potřebujete, a to zde: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
  Můžete vymazat všechny cookies, které jsou na vašem počítači již nainstalovány. Většina prohlížečů také nabízí možnost, aby se cookies na váš počítač neukládaly. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset opakovaně manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.
 • Vaše práva v rámci GDPR
 • Od provozovatele klubu můžete požadovat informace, zda vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby. Rovněž máte právo požadovat informaci o výčtu vašich práv.
 • Budou-li vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neaktuální, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně opravili. Stejně tak máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, které zpracováváme, ledaže máme povinnost či oprávněný zájem si údaje ponechat.
 • Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, nemůžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.
 • Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Závěr
 • Zadání vašeho e-mailu prostřednictvím libovolného formuláře nebo vyplněním tištěného formuláře, jehož součástí jsou příslušné informace vyžadované GDPR, včetně odkazu na tyto úplné informace, bereme jako potvrzení, že jste je přečetli a porozuměli jim.

Věříme, že nyní je Vám vše jasné, nicméně pokud byste si čímkoliv nebyli jistí nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se ozvat na oficiální kontakt provozovatele.